Emisja elektronów

Emisja elektronów  zjawisko fizyczne polegające na wyrzucaniu elektronów z przewodnika, półprzewodnika a w wyjątkowych przypadkach też z izolatorów do otoczenia. Do wyrzucenia elektronu z ciała potrzebna jest energia do pokonania przyciągania ciała w ilości równej lub większej niż praca wyjścia. W zależności od źródła energii dostarczanej emitowanym elektronom rozróżniane są:

  • Emisja termoelektronowa - źródłem energii elektronów jest energia kinetyczna ruchu cieplnego elektronów. Jest najczęściej wykorzystywanym sposobem uzyskiwania elektronów - stosowana w niemal wszystkich typach lamp elektronowych.
  • Emisja fotoelektronowa - źródłem energii jest promieniowanie elektromagnetyczne np. światło, promieniowanie rentgenowskie.
  • Emisja wtórna - źródłem energii są uderzające w emitujący materiał cząstki, np. elektrony, protony
  • Emisja polowa - emisja pod wpływem bardzo silnego pola elektrycznego, na przykład na ostrzu (projektor elektronowy) lub w pobliżu ostrza poruszającego się nad ciałem (Skaningowy mikroskop tunelowy)
  • Egzoemisja - emisja pod wpływem różnych czynników, np. podczas deformowania, skrobania ciała, emisja pod wpływem światła o energii mniejszej od pracy wyjścia z ciała, które poddano wcześniej naświetlaniu promieniowaniem jonizującym.